Print this page

Nasza oferta

Celami globalnymi stowarzyszenia, wynikającymi ze Statutu są:

1. Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów związanych z nadmiernym nadużywaniem alkoholu (uzależnieniem) i przemocą w rodzinie.

2. Zapobieganie problemom rodzinnym wynikających z nadużywania alkoholu na terenie miasta Skierniewice i powiatu ziemskiego.

3. Kompleksowa opieka specjalistyczna nad rodzinami z dysfunkcjami wychowawczymi.

zaś celami jednostkowymi:

1. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

2. Zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomiczno-społecznych wynikających z picia alkoholu.

3. Obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

5. Rehabilitacja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin.

6. Rozwój profilaktyki i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

7. Poszerzenie oferty informacyjno-edukacyjnej i prawnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla mieszkańców Skierniewic i powiatu ziemskiego.

8. Pomoc socjalna w postaci zbierania i dystrybucji artykułów spożywczych i przekazywanie ich rodzinom zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9.  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Skierniewic.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez nieodpłatną ofertę struktur funkcjonujących w ramach Stowarzyszenia:

1. Rodzinny Klub Abstynenta „Ametyst"

2. Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Hostelem

3. Klub Młodzieżowy

4. Bank Żywności

Poprzednia: Dlaczego jesteśmy
Następna: Przemoc w rodzinie