O stowarzyszeniu

Na naszej stronie znajdziesz informacje o tym jak uzyskać potrzebne Tobie i Twoim bliskim wsparcie. Wsparcie jest zapewniane w sposób dyskretny i nienaruszający zasad prywatności beneficjentów.

Przez ponad 30 lat funkcjonowania Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ugruntowało swoją pozycje i zdobyło zaufanie w środowisku lokalnym, jak również wypracowało płaszczyznę współpracy z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i powiatu Skierniewic.

Projekty realizowane przez stowarzyszenie zapobiegają dysfunkcjom życia rodzinnego związanym z uzależnieniem od alkoholu i przemocą wewnątrzrodzinną.

Czynniki, które w znacznym stopniu powodują dezorganizacje rodziny to między innymi:

  • uzależnienia (w szczególności od alkoholu i narkotyków)
  • przemoc wobec członków rodziny (zarówno fizyczna jak i psychiczna).

Człowiek pijacy w sposób nałogowy dostarcza wszystkim innym problemów życiowych, finansowych i emocjonalnych, co sprawia, że cała rodzina boryka się z ogromnymi kłopotami i stresami. Ponieważ problemy te dotykają wszystkich członków rodziny, zarówno dorosłych jak i dzieci, pracę nad rozwiązaniem problemów w rodzinie alkoholowej można rozpocząć od nieuzależnionych członków rodziny i poprzez nich doprowadzić do zmian zachowań osoby pijącej.

Zjawisko przemocy można spotkać w różnych domach. Ofiarami przemocy mogą być ludzie pochodzący z wszystkich warstw społecznych, w różnym wieku i żyjący w różnych środowiskach. Określenie przemocy stosujemy zarówno do znęcania się w sposób fizyczny, jak również do maltretowania psychicznego.

Charakterystyczną cechą rodzin z problemem alkoholowym lub problemem przemocy jest tendencja do ukrywania problemów i nie szukania pomocy na zewnątrz, przy jednoczesnej bezsilności i niemożności rozwiązania ich własnymi siłami.

Nie wszyscy uzależnieni mogą i chcą korzystać z lecznictwa odwykowego (zarówno ambulatoryjnego jak i stacjonarnego). Dla nich alternatywą pozostają kluby abstynenckie i grupy AA. Podobnie część ofiar przemocy motywuje swoje zachowanie i nieufność do pomocy instytucjonalnej.

Drugim niezmiernie ważnym aspektem dla osób, które podejmują próbę wyjścia z uzależnienia jest problem, co zrobić po odbytej terapii leczniczej. Trzeźwiejący alkoholicy mają problem w odnalezieniu się w swoim środowisku, poczucia własnej wartości, bezkonfliktowego wejścia w życie rodziny. Problem trzeźwienia przebiega bardzo powoli, a w zasadzie trwa resztę życia i należy zapewnić tym osobom rehabilitacje i spokojny powrót do pełnej aktywności społecznej i zawodowej.

Trzecim zagadnieniem jest sprawa odpowiedniej profilaktyki. Daje się zauważyć zarówno wzrost ilościowy i jakościowy wypijanego alkoholu przez młodzież, jak również znaczne obniżenie wieku dzieci doświadczających skutków działania alkoholu. Bardzo groźnym zjawiskiem jest także wzrost agresji i przestępczości w środowisku młodych ludzi.

W pomocy w rozwiązywaniu powyższych problemów widzimy właśnie działania naszego Stowarzyszenia. Mając wieloletnią praktykę w pomocy innym, jak również osobiste doświadczenie w pracy z ludźmi uzależnionymi, czujemy potrzebę dalszego działania na rzecz lokalnej społeczności. Ocena naszego profesjonalizmu jest na bieżąco weryfikowana przez ciągle powiększającą się ilość osób korzystających z naszych usług i ilość rodzin z problemem alkoholowym zaczynających normalnie funkcjonować. Część z tych osób odchodząc ze Stowarzyszenia po uzyskaniu pomocy nadal zostaje sympatykami klubu i utrzymuje z nami kontakt.